Kaip mus rasti?

Tel. +32 2 771 01 40
Faksas +32 2 771 45 97
El. paštas

Darbo ir praktikos galimybės

Sukurta 2015.10.26 / Atnaujinta 2020.10.07 13:55

Atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje sekretoriaus (-ės) pareigybę

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. mokėti bent dvi užsienio kalbas, iš kurių anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, prancūzų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);
 4. išmanyti raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo, kalbos kultūros taisykles;
 5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją;
 6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

Darbuotojas privalės turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. padeda diplomatinės atstovybės vadovui ar priskirtam darbuotojui;
 2. atsiliepia telefonu, administruoja skambučius;
 3. teikia bendrojo pobūdžio informaciją interesantams telefonu, pagal kompetenciją rengia atsakymus į paklausimus;
 4. pagal kompetenciją susirašinėja su užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis ir kitomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
 5. registruoja gaunamą ir siunčiamą korespondenciją, kopijuoja ir siunčia dokumentus, tvarko protokolinę korespondenciją ir vykdo kitas dokumentų valdymo funkcijas;
 6. pagal kompetenciją rengia raštus, lydraščius, notas ir kitus dokumentus ar jų projektus;
 7. formuoja diplomatinės atstovybės dokumentų bylas, rengia dokumentacijos planą bei tvarko archyvą;
 8. stebi žiniasklaidos pranešimus, platina atstovybės pranešimus žiniasklaidoje;
 9. platina Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų, įmonių pateiktą informaciją;
 10. atnaujina ir skelbia informaciją atstovybės interneto puslapyje, socialinių tinklų paskyrose;
 11. atlieka vertimus raštu;
 12. sudaro ir nuolat pildo diplomatinės atstovybės kontaktinių asmenų sąrašą;
 13. padeda tvarkyti diplomatinio pašto ir diplomatinių krovinių siuntimą ir priėmimą;
 14. prisideda prie susitikimų, renginių, priėmimų, vizitų organizavimo ir aptarnavimo;
 15. organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, teikia ataskaitas;
 16. aprūpina atstovybės darbuotojus ūkinėmis ir kanceliarinėmis priemonėmis bei inventoriumi;
 17. rengia atstovybės paslaugų sutartis, vykdo jų sudarymo ir vykdymo kontrolę;
 18. kontroliuoja ir prižiūri švaros ir tvarkos palaikymą atstovybės patalpose;
 19. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumas: administracinio – techninio darbo patirtis.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. spalio 16 d. 24.00 val. (Belgijos laiku) elektroniniu paštu [email protected] turi pateikti:

 1. gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba pagal Europass CV https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae),
 2. motyvacinį laišką (lietuvių kalba),
 3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Pokalbiai su atrinktais pretendentais planuojami vaizdo konferencijos būdu, nebent, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, būtų nuspręsta kitaip. Į pokalbį kviečiami pretendentai bus informuojami elektroniniu paštu.

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected].

 

 

Atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje vairuotojo(-os) pareigybę

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
 2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
 3. turėti automobilių eksploatavimo įgūdžių, žinoti automobilio veikimo principus ir sandarą;
 4. žinoti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius eismo saugumą, automobilių transporto darbo saugos taisykles, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo nukentėjusiajam tvarką ir būdus;
 5. išmanyti atstovybės, ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisykles;
 6. žinoti ir deramai parinkti vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutus, sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą;
 7. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Darbuotojas privalės turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. vairuoja tarnybinę(es) transporto priemonę(es);
 2. veža atstovybės darbuotojus, delegacijas, atstovybės svečius į darbo susitikimus, renginius ir iš jų;
 3. prižiūri tarnybinės(ių) transporto priemonės(ių) techninę būklę, vidaus ir išorės švarą;
 4. rūpinasi transporto priemonės(ių) techniniu aptarnavimu, prireikus organizuoja jos(jų) remontą;
 5. rūpinasi tarnybinės(ių) transporto priemonės(ių) draudimo reikalais;
 6. laiku ir atsakingai pildo su transporto priemone(ėmis) ir vairavimu susijusius dokumentus, tvarko transporto priemonės(ių) degalų ir kitų sąnaudinių medžiagų ir ridos apskaitą;
 7. pristato paštą, kvietimus ir dokumentus į įvairias institucijas, įstaigas ir organizacijas ir kt. ir atitinkamai paima iš jų;
 8. prireikus pakrauna ir iškrauna transporto priemonę(es), gabena krovinius į atstovybę ir iš jos;
 9. prisideda organizuojant atstovybės renginius ir priėmimus;
 10. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Privalumas – vairuotojo (-os) darbo patirtis, anglų arba prancūzų kalbos mokėjimas.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Pareiginės algos koeficientas nuo 5,89.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2020 m. spalio 16 d. 24.00 val. (Belgijos laiku) elektroniniu paštu [email protected] turi pateikti:

 1. gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba pagal Europass CV https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae),
 2. motyvacinį laišką (lietuvių kalba)
 3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus,
 4. teisę vairuoti (B kategorija) patvirtinančius dokumentus.

Pokalbiai su atrinktais pretendentais planuojami vaizdo konferencijos būdu, nebent, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, būtų nuspręsta kitaip. Į pokalbį kviečiami pretendentai bus informuojami elektroniniu paštu.

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu [email protected].